CBO’s

NCP is vertegenwoordigd in drie CBO’s: StOPnl, SEKAM en SEKAM Video.

 

 

StOPnl

StOPnl (Stichting onafhankelijke Producenten Nederland) is een stichting voor televisie en filmproducenten die is opgericht op 23 februari 2012. StOPnl heeft een ruime doelstelling waarbij centraal staat dat de belangen van producenten zo goed mogelijk worden behartigd. StOPnl doet dit in algemene zin onder meer bij de exploitatie van werken door middel van openbaarmaking waarbij het irrelevant is welke techniek of welk platform hiervoor wordt gebruikt. StOPnl doet dit meer specifiek door de belangen van de producenten te behartigen binnen RoDAP en door de statutaire doelstellingen van RoDAP na te streven.

 

Bij StOPnl kunnen zich alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen of in Nederland gevestigde rechtspersonen aansluiten, die als voornaamste activiteit het tot stand brengen hebben van filmwerken/televisiewerken met het oog op de exploitatie daarvan in de Nederlandse markt. Deze producenten mogen echter geen omroep zijn of deel uitmaken van een omroep. StOPnl is dus een belangenorganisatie voor onafhankelijke Nederlandse producenten.

 

Zie ook www.stop-nl.nl

 

 

SEKAM

Wanneer een Nederlands film- of televisiewerk in het buitenland wordt uitgezonden, hebben de makers recht op een vergoeding. Omdat onafhankelijke producenten dergelijke vergoedingen alleen collectief kunnen opeisen, doet SEKAM dit namens hen. De geïnde vergoeding wordt daarna onder de bij SEKAM aangesloten rechthebbenden verdeeld.

 

Om de aangesloten producenten zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt SEKAM al lange tijd samen met grote internationale rechtenorganisaties als AGICOA. Onafhankelijke Nederlandse producenten die aanspraak willen maken op hun deel van de buitenlandse kabelvergoeding kunnen zich aansluiten bij SEKAM.

 

SEKAM incasseert de vergoedingen voor Groepsvertoning en Doorgifte (Gesloten Netwerk) bij VIDEMA. Daarnaast verzorgt SEKAM de incasso en verdeling van deze gelden ten behoeve van de Nederlandse producenten.

 

Zie ook www.sekam.org

 

 

SEKAM Video

SEKAM Video int auteursrechtelijke vergoedingen voor audiovisuele werken en verdeelt deze gelden onder de bij haar geregistreerde producenten van die film- en televisiewerken. Hierbij gaat het om vergoedingen die producenten zelf niet kunnen innen, zoals de thuiskopieheffing. Deze vergoeding wordt door consumenten betaald bij de aanschaf van blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelektronica waarop of waarmee gekopieerd kan worden. SEKAM Video is door Stichting de Thuiskopie aangewezen als verdeelorganisatie van thuiskopievergoeding aan producenten. Omdat de thuiskopievergoeding voortvloeit uit de Auteurswet, hoeven producenten zich niet aan te sluiten bij SEKAM Video. Registratie als rechthebbende is echter wel noodzakelijk om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

 

Zie ook www.sekamvideo.org

 

 

Servicebureau Filmrechten SBF

Servicebureau Filmrechten verzorgt namens de CBO’s de incasso en inning van gelden voor gebruik van auteursrechtelijk materiaal en keert deze gelden uit aan de rechtmatige producenten van deze werken tegen zo laag mogelijke kosten. SBF draagt er in belangrijke mate aan bij dat de producenten CBO’s op een optimale manier de belangen van hun rechthebbenden kunnen waarborgen door een efficiënte dienstverlening en service.

 

SBF streeft ernaar dienstbaar te zijn door zich in te leven in de behoeften en belangen aan haar klanten en opdrachtgevers. Met kwaliteit als uitgangspunt zorgt SBF voor een klantgerichte aanpak, waarbij opdrachten en taken op een efficiënte en effectieve wijze worden uitgevoerd. Rechthebbenden worden op klantgerichte en transparante wijze ondersteund bij het claimen en verkrijgen van de voor hen beschikbare vergoeding.

 

SBF heeft tot doel om tegen zo laag mogelijke kosten tot een optimale incasso en repartitie te komen ten gunste van haar rechthebbenden. Verder is de inzet om haar dienstverlening uit te breiden door zich ook te positioneren als Datacenter. SBF richt zich daarmee op verkoop/levering van data en aanverwante diensten aan producenten en andere CBO’s, distributeurs.

 

Systeem FReD

SBF maakt gebruik van dit systeem voor de verdeling van vergoedingen namens alle klanten. In 2020 is de applicatie en het operating system gemoderniseerd. Het beheer van de applicatie FReD wordt continue gemonitord.

 

Directeur van SBF is Pieter Eversdijk.