Brief met aanbevelingen bij wetsvoorstel investeringsverplichting

NCP en NAPA hebben gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer geschreven met aanbevelingen bij het wetsvoorstel dat toeziet op invoering van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.

 

Wij hebben de Kamer enkele aanbevelingen gedaan voor de behandeling van het wetsvoorstel:

 

  • Verlaag de omzetdrempel naar een proportioneel en internationaal vergelijkbaar niveau

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de investeringsverplichting geldt voor mediadiensten op aanvraag met een minimale omzet van € 30 miljoen. In een eerdere versie van het wetsvoorstel, die ter consultatie is voorgelegd, was de omzetdrempel nog € 1 miljoen. De forse verhoging van de drempel in voorliggend wetsvoorstel leidt ertoe dat nog slechts een beperkt aantal partijen aan de investeringsverplichting dient te voldoen. Wij pleiten er daarom voor om aan te sluiten bij de ons omringende landen en een substantieel lagere omzetdrempel in te stellen. Ter vergelijking: de hoogste drempel in landen om ons heen heeft Spanje met € 10 miljoen. De eerstvolgende is Frankrijk met € 5 miljoen. Een lagere drempel verstevigt de duurzame impact van de maatregel en bevordert een gelijk speelveld met het buitenland. Bovendien komt dit de pluriformiteit en diversiteit van het aanbod ten goede.

 

  • Schrap de mogelijkheid om investeringen over twee jaar te verrekenen of stel een ondergrens

Het wetsvoorstel bevat de mogelijkheid om hogere investeringen dan de verplichte 4,5% in een jaar te verrekenen met het daaropvolgende jaar. Dit betekent dat als er in het ene jaar 9% wordt geïnvesteerd het daaropvolgende jaar niet geïnvesteerd hoeft te worden. Wij vragen de Kamer continuïteit in beleid voorop te stellen en daarom deze mogelijkheid te schrappen of tenminste een substantiële ondergrens te stellen. Dit is nodig voor bedrijfszekerheid en (door)ontwikkeling van het creatief potentieel. Noch de sector, noch het publiek zijn gebaat bij hoge pieken en diepe dalen in de middelen die jaarlijks voor producties beschikbaar zijn.

 

  • Borg dat de investeringsplicht volledig wordt besteed aan onafhankelijke producties en producenten

In het wetsvoorstel is het percentage dat moet worden besteed aan onafhankelijke producties en onafhankelijke producenten nog niet geregeld. Dat moet nog gebeuren in een Mediabesluit. Wij pleiten ervoor een zo hoog mogelijk percentage – bij voorkeur 100% – van de investeringsverplichting van 4,5% te alloceren voor onafhankelijke producties en onafhankelijke producenten. Dit is nodig om daadwerkelijk de pluriformiteit en diversiteit van films, documentaires en series van éigen bodem te stimuleren. Daar is een breed veld van onafhankelijke producenten voor nodig. Met een hoog percentage sluiten we aan bij andere landen. Ook sluit dit aan bij de discussie die wordt gevoerd op Europees niveau dat coproductie moet worden gestimuleerd en de positie van de onafhankelijke productie moet worden versterkt.

 

De brief is medeondertekend door vrijwel alle beroepsverenigingen uit de audiovisuele sector.

 

De brief is hier te lezen