Uitvoeringsregeling 2023 Abraham Tuschinski Fonds

Het bestuur van Stichting Abraham Tuschinski Fonds heeft de Uitvoeringsregeling 2023 vastgesteld. De volledige tekst hiervan de Uitvoeringsregeling 2023 vind je hier.

 

De werkgroep van producenten heeft de afgelopen maanden buitengewoon veel werk gezet, waarvoor veel dank! Hoewel niet al onze wensen zijn ingewilligd, zijn er belangrijke stappen gezet om tot een betere systematiek te komen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Mede daarom wordt de werking van de nieuwe uitvoeringsregeling nauwgezet gemonitord en jaarlijks geëvalueerd. Uiteraard zijn producentenverenigingen NAPA en NCP daarbij betrokken.

 

De komende weken maakt ATF nog nadere afspraken met het Filmfonds om de uitvoering te stroomlijnen en onnodig werk aan de kant van producenten te voorkomen. Mogelijk maakt dit de financiële eindcontrole eenvoudiger.

 

Kader

In 2022 is het Btw-convenant Film geëvalueerd door het ministerie van OCW, het Filmfonds en de brancheorganisaties van bioscoopexploitanten (NVBF), distributeurs (FDN) en producenten (NAPA/NCP).
Dit heeft geresulteerd in het vernieuwde Btw-convenant film 2022. Daarnaast is het ATF-bestuur verzocht om de Uitvoeringsregeling 2020 fundamenteel te herzien. De betrokken partijen het volgende overeengekomen:

 • Doel van ATF blijft het verstrekken van substantiële bijdragen om de productie van nieuwe Nederlandse bioscoopfilms met een verwacht hoog publieksbereik te ondersteunen, zoals sinds 2018 het geval is.
 • De uitvoeringsregeling moet transparant zijn en betrokken partijen zo veel mogelijk zekerheid bieden. Daarom wordt afscheid genomen van de huidige, op competitie gestoelde aanvraagsystematiek.
 • In de nieuwe systematiek vormt het bewezen bioscoopsucces van eerdere films het uitgangspunt. De uitvoeringsregeling is zo automatisch mogelijk van opzet. Producenten kunnen zelf monitoren hoe waarschijnlijk het is dat hun film als referentiefilm wordt aangemerkt.
 • Met ingang van 2023 wordt de afdracht die leden van de NVBF en FDN ter beschikking stellen aan ATF jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde procentuele prijsstijging van een bioscoopkaartje in het voorgaande jaar. Tot en met 2022 ging het om een vast bedrag van € 0,15 per betaald bioscoopkaartje.

 

Bij de evaluatie van het Btw-convenant hebben producenten het belang bepleit van (semi-)automatische bijdragen voor alle films, op basis van behaalde bioscoopresultaten. Dit is onderschreven door de convenantpartners, tegelijk bleek er geen draagvlak te zijn om dit alsnog binnen ATF te realiseren. Daarop heeft het Filmfonds laten weten met ons naar een oplossing te willen zoeken, met name door herziening van de systematiek van revolverende middelen. Dat gesprek wordt in 2023 voortgezet.

 

Hoofdlijnen nieuwe systematiek 

 • De nieuwe Uitvoeringsregeling is met terugwerkende kracht van toepassing per 1 januari 2023.
 • Ieder jaar stelt het ATF-bestuur – aan de hand van de bezoekcijfers van bioscopen en filmtheaters (Maccsbox) – vast wat de tien best bezochte Nederlandse films waren die in het voorgaande kalenderjaar zijn uitgebracht. Deze tien films worden aangemerkt als referentiefilm. Dit jaar wordt dus gekeken naar de films die in 2022 een bioscooprelease hebben gehad.
 • De peildatum is steeds begin april, zodat ook de resultaten meetellen van films die in de laatste weken van het voorgaande jaar zijn uitgebracht.
 • Aan de producent van elke referentiefilm wordt een reservering toegekend. Voorwaarde is dat de films minimaal 100.000 betalende bezoekers hebben behaald. Dit was in alle voorgaande jaren het geval voor de tien best bezochte Nederlandse films, ook in de ‘coronajaren’ 2020-2021.

 

Op de peildatum wordt ook vastgesteld:

 • Het te verdelen budget: de afdrachten die NVBF en FDN hebben gedaan aan ATF namens hun leden op basis van de afspraken in het Btw-convenant Film.
 • De hoogte van de reservering per film; voor elke film is dit een substantieel basisbedrag dat – naargelang het aantal bioscoopbezoekers – wordt aangevuld met een variabel bedrag. In aanloop naar de eerste peildatum wordt dit nader uitgewerkt door het ATF-bestuur.

 

Om de reservering om te zetten in een bijdrage:

 • Uiterlijk drie jaar na vaststellen van de reservering moet de betreffende producent een aanvraag indienen bij ATF.
 • Bijdragen worden in principe verstrekt t.b.v. de financiering van één nieuwe film met verwacht hoog publieksbereik.
 • Reserveringen kunnen gestapeld worden.
 • Wanneer de producent niet het volledige bedrag van de reservering kan/wil benutten voor één film ontstaat er een ‘restbedrag’. Ook zo’n restbedrag mag onder bepaalde voorwaarden benut worden door het op te tellen bij (een) andere reservering(en).

 

Voor toekenning van een bijdrage moet de nieuw te produceren film voldoen aan enkele voorwaarden:

 • De aanvraag maakt deel uit van de financiering voor aanvang van de opnames.
 • Aan de film is een bijdrage toegekend door de Netherlands Film Production Incentive.
 • De productiekosten bedragen minimaal € 1.000.000.
 • De ATF-bijdrage bedraagt max. 35% van de financiering van de film en is niet hoger dan de (cumulatieve) reservering(en) van de producent.
 • De distributeur verstrekt een Minimum Garantie (MG) van minimaal € 300.000.
 • Wanneer additionele investeringen vereist zijn boven de MG van € 300.000, moet de verhouding tussen de MG van de distributeur en Equity van de producent 50/50 zijn. Deze situatie doet zich voor wanneer de (cumulatieve) reservering(en) € 450.000 of meer bedragen. Tot en met de allerlaatste fase hebben producenten zich verzet tegen deze bepaling.

 

Aan bovenstaande toelichting kunnen geen rechten ontleend worden; de tekst van de Uitvoeringsregeling 2023 is altijd leidend.