Gevolgen lockdown per 19 december 2021 voor de AV-sector

Vanaf 19 december is Nederland opnieuw in lockdown. Deze duurt in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022; in de dagen daarvoor wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

Voor de audiovisuele sector betekent dit:

  • Werkzaamheden voor professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten.
  • Ook gedurende de lockdown kunnen deze werkzaamheden onder voorwaarden worden voortgezet.
  • Het is met ingang van 19 december 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties.

 

COVID-19 Protocol

  • Versie 7.0 van het COVID-19 Protocol voor de AV-sector sluit aan bij de maatregelen die ingaan op 19 december.
  • Evenals in de periode hiervoor geldt dat werkzaamheden voor professionele AV-producties kunnen doorgaan, onder de voorwaarde dat alle betrokkenen zich strikt houden aan het COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector. Deze werkzaamheden gelden als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties.

 

Steunmaatregelen
Het kabinet heeft steunmaatregelen toegezegd voor ondernemers, bedrijven, ZZP’ers, culturele instellingen en sportorganisaties die door de maatregelen worden getroffen. Deze steun geldt tot en met het eerste kwartaal van 2022.

 

  • Binnen het totaalbedrag van € 4,4 miljard aan steun is € 84,5 miljoen gereserveerd voor de culturele sector. Het gaat om € 59,5 miljoen via meerjarig gefinancierde instellingen en de Rijkscultuurfondsen (ook voor makers) en € 25 miljoen voor de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen.
  • Goed nieuws voor de audiovisuele sector: ook het Abraham Tuschinski Fonds en het Steunfonds Rechtensector zullen opnieuw steun ontvangen.
  • De specifieke uitwerking van het steunpakket voor de culturele sector volgt begin 2022. Hierbij betrekt het ministerie van OCW de Taskforce Culturele en Creatieve Sector (CCS). NCP, NAPA, FDN en NVBF zijn hierbij aangesloten; Doreen Boonekamp, voorzitter van de werkgroep COVID-19 Protocol voor de AV-sector, is lid van de regiegroep.
  • De Taskforce CCS maakt zich sterk voor de hele culturele en creatieve sector. In samenspraak met bestuurders, Kamerleden, overheden en andere partijen worden de sectorspecifieke problematiek en de financiële schade op de kortere en de langere termijn doorlopend geïnventariseerd. Ook worden continu voorstellen ontwikkeld voor herstel en transitie en om noodsteun beter te laten landen.

 

Meer over het specifieke steunpakket voor de culturele en creatieve sector:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/14/kabinet-geeft-extra-steun-aan-de-culturele-sector

Meer over de Taskforce CCS: https://www.kunsten92.nl/onderwerpen/taskforce-culturele-creatieve-sector/

 

Garantieregeling Pandemie
Het Filmfonds heeft bekend gemaakt dat met ingang van 1 januari 2022 de Garantieregeling Pandemie wordt verbreed naar televisiedocumentaires, drama-, animatie en documentaireseries van onafhankelijke producenten, die met steun van NPO, NPO-fonds, CoBO en/of Filmfonds tot stand komen. Met deze subsidieregeling biedt het fonds producenten financiële zekerheid voor onvoorziene onverzekerbare kosten als gevolg van de pandemie en daarmee samenhangend overheidsingrijpen. Daarnaast continueert het Filmfonds in 2022 de Steunmaatregel Productie die producenten in staat stelt om corona-proof te draaien.

De verbreding van de Garantieregeling van het Filmfonds is een belangrijke tussenstap om te komen tot een duurzame en revolverende Garantiefaciliteit voor alle audiovisuele producties. Voor een groot deel van de producties bestaat nu namelijk nog geen enkel vangnet en dus geen gelijk speelveld.

 

Om dit te bereiken is begin 2021 een sectorbrede Werkgroep Garantieregeling Pandemie Audiovisuele Producties opgericht, met financiële ondersteuning van het ministerie van OCW. In deze werkgroep zijn naast producenten ook de publieke en commerciële omroepen vertegenwoordigd. Onder leiding van Doreen Boonekamp zijn de kaders, werkwijze en financiële onderbouwing opgesteld. Dit is vervolgens vertaald in een concept-uitvoeringsregeling. De gesprekken met partijen waar het beheer en de uitvoering van deze Garantievoorziening kan worden belegd vorderen.

 

Ook wordt tussentijds afgestemd met het ministerie van OCW, onder meer over de benodigde aanvullende financiering. Om de beoogde garantiefaciliteit voor alle producties van onafhankelijke productiemaatschappijen en publieke en commerciële omroepen in te richten, is een startbudget van
€ 20 miljoen nodig in aanvulling op de € 10 miljoen die uit het tweede steunpakket via het Filmfonds beschikbaar is gesteld. Aangezien dit bedrag niet in één keer beschikbaar komt, is de concept-uitvoeringsregeling zo opgesteld dat deze stapsgewijs meer categorieën toegang kan bieden.

Meer over de verbrede Garantieregeling Pandemie 2022 van het Filmfonds:
https://www.filmfonds.nl/page/10807/het-filmfonds-verbreedt-garantieregeling-pandemie-naar